แจ้งเบาะแสทุจริต หรือร้องเรียน

กองการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์: 053 776 118
โทรสาร: 053 776 030
E-Mail: ccprd@crru.ac.th