แนะนำติชม หรือร้องเรียนเรื่องทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการ แนะนำติชม หรือร้องเรียนเรื่องทั่วไป

1. เป็นเรื่อง ข้อเสนอแนะ หรือติชม ให้เกิดการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงาน/การให้บริการ/พฤติกรรมของบุคลกรของมหาวิทยาลัย
3. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง
 
แนะนำติชม หรือร้องเรียนเรื่องทั่วไป